Έγγραφα ΚΟΕ

eggrafimelouss.jpg
Εγγραφή μέλους

eponimias.jpg
Επωνυμία εκτροφείου

eggrafigennass.jpg
Εγγραφή γέννας

metavivasis.jpg
Μεταβίβαση κυριότητας(ιδιοκτησίας)

pistopiitikoepivasis.jpg
Πιστοποιητικό επιβίβασης

champcertificate.jpg
Πιστοποιητικό πρωταθλητή

vivlergasiass.jpg
Βιβλίο εργασίας

Ο εκτροφέας οφείλει να υποβάλει στον ΚΟΕ τη ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΑΣ εντός 30 ημερών από τη γέννηση των κουταβιών, υπογεγραμμένη και από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα καθώς και από τον κτηνίατρο που έχει εξετάσει τα κουτάβια.
Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ είναι το μόνο έντυπο που κατοχυρώνει την αλλαγή στην κυριότητα του σκύλου. Πρέπει να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη μαζί με το Γενεαλογικό Χάρτη (Pedigree) του σκύλου.
Η κατοχύρωση ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ από την FCI γίνεται μέσω ΚΟΕ με την υποβολή του σχετικού εντύπου. Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου ένας μήνας. Η επωνυμία αναγράφεται πάντα μαζί με το όνομα του σκύλου στους Γενεαλογικούς Χάρτες και φανερώνει άμεσα τον εκτροφέα του σκύλου. Η επωνυμία δεν διασφαλίζει ποιοτικά ένα σκύλο ούτε τον εκτροφέα αυτού. Η ποιότητα επιτυγχάνεται μόνο μετά από επιλεκτική αναπαραγωγή και επιβεβαιώνεται μετά από διακρίσεις σε Εκθέσεις Μορφολογίας και Αγώνες Εργασίας (όπου αυτοί προβλέπονται).
Το ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή ενός σκύλου σε οποιονδήποτε Αγώνα
Εργασίας. Αν ο σκύλος έχει ελληνικό Γενεαλογικό Χάρτη, ο ΚΟΕ εκδίδει το βιβλιάριο μετά πάροδο τριών
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης, άλλως απαιτείται πολύ μεγαλύτερος χρόνος.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ στον ΚΟΕ γίνεται με την υποβολή του σχετικού εντύπου και την καταβολή του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Η αίτηση έκδοσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΟΥ στον ΚΟΕ γίνεται με την υποβολή του σχετικού εντύπου & πρέπει να συνοδεύεται με φωτοτυπία του Γενεαλογικού Χάρτη. Για φυλές που απαιτείται εξέταση Ε.Φ.Υ.Π (κυνηγετικούς σκύλους) ή Ε.Ε.Ι.Π. (εργασίας), η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται & από φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Εργασίας, όπου αναγράφεται η επιτυχής συμμετοχή του. Επίσης, για φυλές που εκπροσωπούνται από Όμιλο Φυλής, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωσή του.

Πηγή : www.koe.gr