Υπενθύμιση: Παράταση δήλωσης όπλων....

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δόθηκε παράταση εως 30/11/2011για την ανανέωση των ληγμένων αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων.

Δόθηκε νέα παράταση ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων (ΑΚΚΟ) εως 30/11/2011. Η παράταση αφορά τα κυνηγετικά όπλα που έχουν ήδη ΑΚΚΟ η οποία έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει πριν από τις 30/11/2011.
Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 6700/3-835809-27/1/2010, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: 129-B-9/2/2010 και αναφέρει επιγραμματικά :

  1. Κάθε κάτοχος κυνηγετικού όπλου που έχει αμελήσει έως τώρα να το δηλώσει στις αστυνομικές αρχές της χώρας, μπορεί πλέον να το κάνει χωρίς τον κίνδυνο να έχει νομικές ή διοικητικές κυρώσεις, ή να διακινδυνεύει την κατάσχεση του όπλου του (άρθρο 10 § 7, .3944/2011 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/5-4-11).
  2. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι αυτό να γίνει με δική του πρωτοβουλία, και πριν διαπιστωθεί η παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου σε κάποιον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
  3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να νομιμοποιήσει το αδήλωτο κυνηγετικό του όπλο, αρκεί να υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει τα 20πλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά (άρθρο 10 § 7, Ν.3944/2011 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/5-4-11).
  4. Όσοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με Άδειες Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων που έχουν όμως λήξει μετά την παρέλευση της 10ετίας από την έκδοσή τους, μπορούν να τις ανανεώσουν μέχρι τις 30/11/2011 χωρίς καμία συνέπεια(άρθρο 1 Υ.Α. 6700/3-835809/27-1-2010 (Φ.Ε.Κ. 129/Β/9-2-2010).
  5. Όσοι κυνηγοί δεν έχουν δικό τους κυνηγετικό όπλο και εκδίδουν κυνηγετική άδεια κάνοντας χρήση των βεβαιώσεων τριετούς ισχύος (ΑΚΚΟ) που πιστοποιούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, αποκτούν πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο χρονικό «πλεονέκτημα»
  6. Οι ΑΚΚΟ που έως τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης, απέκτησαν πλέον 10ετή ισχύ από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσής τους.Ακόμα σημαντικότερο επίσης είναι ότι οι ίδιες αυτές βεβαιώσεις έχουν δυνατότητα ανανέωσης για 10 ΕΠΙΠΛΕΟΝ χρόνια, αφού βεβαίως υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (άρθρο 2 Υ.Α. 3009/2/23-λδ’/16-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1212/Β/14-6-2011).

την σχετική υπουργική απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ